Kunskapsteori.se
     
 
 
 

Innehåll

 
  Start  
  Översikt  
     Kunskap  
     Trovärdighet  
     Perception  
  Skepticism  
  Rationalism  
     Definition av
   "kunskap"
 
     a priori  
  Vetenskaplig
metod
 
  Resonemang  
     Syntes  
        Begrepp  
        Induktion  
        Syllogism  
        Abstraktion  
     Analys  
        Tolkning  
  Att tänka    
  Om k-teori.se  


ix

Välkommen till kunskapsteori.se

Kunskapsteori eller epistemologi handlar om trovärdighet eller säkerhet i olika typer av påståenden.

Huvudfrågorna kretsar kring om säkerhet existerar överhuvudtaget, om perception utgör den enda basen för trovärdighet, eller om det också finns trovärdighet som är "absolut säkerställd" eller "absolut sann".

Den här webbplatsen handlar om hur vi resonerar, vad som utmärker trovärdiga argument, och hur vi kan värdera trovärdighet.

 

Ur innehållet

Argument anses sedan antiken vara sannolika eller "absolut säkerställda". De senare kritiseras detaljerat på sidan a priori.

Två filosofiska huvudvägar, som inte omedelbart kan avfärdas, är balanserad skepticism, eller empirism, och balanserad rationalism.

Olika former av kunskap skapas genom resonemang som ytterst bygger på perception. En ytterligare sorts kunskap skapas genom tidigare generationers fortplantningsförmåga.

Trovärdigheten för premisserna i ett korrekt resonemang avgör slutsatsens trovärdighet.

Resonemang kan reduceras till två grundprocesser som utförs samtidigt i hjärnan: Syntes och analys. Syntes innebär att hjärnan skapar kopplingar mellan närliggande företeelser och analys innebär att hjärnan hittar och följer dessa kopplingar.

En vissen krukväxt ger ett exempel på sådant resonemang.

Vetenskapliga resultat är inte "absolut säkerställda".

Analys innebär inte tautologi men kan ge ny information och kan samtidigt ge upphov till tolkningsproblem.

En hypotetisk-deduktiv metod representerar en ofullständig beskrivning av resonemang.

 

Sammanfattning

Endast två mentala processer krävs för att förklara vår förmåga till att resonera: Syntes och analys.

"Absolut säkerställd" kunskap existerar inte, men många slutsatser från resonemang är så sannolika och trovärdiga att de används som, och förväxlas med, sådan kunskap.

 
 
 
 
2020-09-12